kontakt@poleko.pl

Dotacje unijne

„Dotacje na innowacje” –
„Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Projekt: „Wsparcie firmy Polska Ekologia w rozpoczęciu działalności eksportowej”
nr UDA-POIG.06.01.00-14-312/12-00
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Oś priorytetowa 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Działanie 6.1 „Paszport do eksportu”
Wartość projektu: 305 101,82zł,
Wysokość dofinansowania 128 637,50zł

Informacje źródłowe na temat Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 znajdują się na stronie www.poig.gov.pl
Informacje źródłowe na temat Instytucji Pośredniczącej II stopnia znajdują się na stronie
www.fund.org.pl
Osoba kontaktowa: Monika Czekała tel. 32 414 92 12 e-mail: finanse@poleko.pl

AKCJA DOTACJA – PROGRAM PROSUMENT

Kolejna forma dopłat do instalacji OZE

Dofinansowanie przedsięwzięć obejmie zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji:
• energii elektrycznej lub
• ciepła i energii elektrycznej (połaczone w jedna instalację lub oddzielne instalacje w budynku),
dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku.
Program nie przewiduje dofinansowania dla przedsięwzięć polegających na zakupie i montażu wyłącznie instalacji źródeł ciepła.

Beneficjentami programu będą osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.

Efektem ekologicznym programu będzie coroczne ograniczenie emisji CO2 w wysokości 165 000 Mg oraz roczna produkcja energii z odnawialnych źródeł 360 000 MWh.
Budżet programu wynosi 600 mln zł na lata 2014-2020 z możliwością zawierania umów kredytu do 2018r.

Finansowane będą instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej wykorzystujące:
• źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
• systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, oraz układy mikrokogeneracyjne (w tym mikrobiogazownie) o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.
Podstawowe zasady udzielania dofinansowania:
• pożyczka/kredyt preferencyjny wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji,
• dotacja w wysokości 20% lub 40% dofinansowania (15% lub 30% po 2015 r.),
• maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 100 tys. zł – 450 tys. zł, w zależności od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia,
• określony maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju instalacji,
• oprocentowanie pożyczki/kredytu: 1%,
• maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: 15 lat.
• wykluczenie możliwości uzyskania dofinansowania kosztów przedsięwzięcia z innych środków publicznych
Program będzie wdrażany na trzy sposoby:
a) dla jednostek samorządu terytorialnego (jst) i ich związków
• pożyczki wraz z dotacjami dla jst,
• wybór osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni mieszkaniowych (dysponujących lub zarządzających budynkami wskazanymi do zainstalowania małych lub mikroinstalacji OZE) należy do jst,
• nabór wniosków od jst w trybie ciągłym, prowadzony przez NFOŚiGW,
• kwota pożyczki wraz z dotacją ≥ 1000 tys. zł.
b) za pośrednictwem banków
• środki udostępnione bankom, z przeznaczeniem na udzielanie kredytów bankowych łącznie z dotacjami,
• nabór wniosków od osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, w trybie ciągłym, prowadzony przez banki.
c) za pośrednictwem WFOŚiGW
• środki udostępnione WFOŚiGW z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek łącznie z dotacjami,
• nabór wniosków od osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, w trybie ciągłym, prowadzony przez wojewódzkie fundusze, które podpiszą umowy z NFOŚiGW.

W latach 2014-2015 uruchomiona zostanie część pilotażowa programu w wysokości 300 mln zł, w tym:
• 100 mln zł dla jednostek samorządu terytorialnego,
• 100 mln zł poprzez banki,
• 100 mln zł poprzez WFOŚiGW.
Sposób realizacji programu w kolejnych latach uzależniony jest od wyników programów pilotażowych oraz zmian zachodzących na rynku i zmian legislacyjnych.
Harmonogram naboru wniosków w programie „Prosument”:
• nabór wniosków dla jst – rozpoczęto 26.05.2014 r.
• nabór wniosków dla WFOŚiGW – rozpoczeto 16.07.2014 r. Początek naboru wniosków dla beneficjentów końcowych – po ogłoszeniu naboru przez WFOŚiGW
• nabór wniosków dla banków – po uchwaleniu zmian w ustawie Prawo ochrony środowiska.

 

 

 

google-site-verification: google9f6bbf85922b4179.html